Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AANKOOP DIKSMUIDEBON WEBSHOP, DIENST TOERISME & ONTHAAL STADHUIS DIKSMUIDEBON VOORWAARDEN

· De Diksmuidebonnen blijven 2 jaar geldig.
· De digitale Diksmuidebon wordt uitgegeven door het stadsbestuur Diksmuide. Met deze digitale Diksmuidebon kan je terecht in een groot aantal winkels in Diksmuide. De digitale Diksmuidebon kan door iedereen worden aangekocht.
· Het is niet mogelijk om Diksmuidebonnen te verlengen.
· Bij verlies, diefstal of andere ongevallen is het stadbestuur Diksmuide niet aansprakelijk.
· De Diksmuidebon (coronabon) ter waarde van 10 of 20 euro (voor het gezinshoofd) die aan elk gezin werd toegestuurd is geldig tot en met 01/12/2021 en kan niet verlengd worden.

INTELLECTUELE RECHTEN
Het stadsbestuur Diksmuide, is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten. Het stadsbestuur Diksmuide is exclusief eigenaar of licentiehouder van het concept, structuur, lay-out en design van de website van. Je dient de schriftelijke goedkeuring van het stadsbestuur Diksmuide te verkrijgen alvorens de website of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan het stadsbestuur Diksmuide. Het stadsbestuur Diksmuide is exclusief eigenaar of licentiehouder van het basisconcept, structuur, lay-out en design van de waardebon (verder Diksmuidebon), een origineel concept waarmee een belevenis of een product cadeau kan worden gegeven. Je dient de schriftelijke goedkeuring van het stadsbestuur Diksmuide te verkrijgen alvorens concept, structuur, lay-out en/of design van de Diksmuidebon te gebruiken. VERZAKINGSRECHT De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website of aangekochte Diksmuidebonnen bij de dienst Toerisme of het onthaal in het stadhuis. Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

BESTELLINGEN
Alle Diksmuidebonnen die door het stadsbestuur Diksmuide aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op https://diksmuide-giftcard.ccvshop.nl/ van het stadsbestuur Diksmuide. Bestellen kan online via https://diksmuide-giftcard.ccvshop.nl/. Kort na het maken van een bestelling ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging met je ordernummer en je bonnen. Het ordernummer dien je bij elke correspondentie omtrent je bestelling te vermelden. Bij bestelling moet je aan het stadsbestuur Diksmuide alle nuttige inlichtingen verstrekken die je gevraagd worden. Wanneer je verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor het stadsbestuur Diksmuide, mogen deze kosten in rekening worden gebracht. BETALINGEN Bestellingen zowel voor consumenten als voor bedrijven dienen vooraf betaald te worden per debetkaart. Je bestelling wordt geleverd na ontvangst van je betaling. Uitzonderingen zijn mogelijk in onderling overleg met het stadsbestuur Diksmuide, dienst lokale economie, 051 79 30 14. Bij aankopen in de dienst Toerisme of het onthaal in het stadhuis, worden de Diksmuidebonnen cash of per debetkaart betaald ter plaatse en kan een factuur worden aangevraagd.

CONSUMENTENRECHTEN
Een consument is gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks bij de verkooppunten.

Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, moet je het stadsbestuur Diksmuide hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de Diksmuidebonnen onmiddellijk en in dezelfde staat waarin je deze hebt ontvangen, op je eigen kost en risico, retourneren. Na ontvangst betaalt het stadsbestuur de geretourneerde Diksmuidebonnen terug. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om geretourneerde Diksmuidebonnen te weigeren of (voor een gedeelte) niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd. Deze bepaling is niet van toepassing op zakelijke klanten. VEILIG BETALEN MET KREDIETKAART Het stadsbestuur neemt alle voorzorgen om een volledige beveiliging van je kredietkaartgegevens te kunnen garanderen. Het stadsbestuur maakt hiertoe gebruik van de internationale standaard voor veilige transacties via internet, SSL (Secure Socket Layer). Alle betalingstransacties worden automatisch afgehandeld via een beveiligde server. Alle informatie die je verstuurt over het internet tijdens het aankoopproces wordt versleuteld via de SSL coderingstechnologie. De persoonlijke gegevens die op die manier worden uitgewisseld, zijn onleesbaar en bijgevolg onbruikbaar voor derden. Om de volstrekte veiligheid van je kredietkaartgegevens te waarborgen worden deze gegevens niet opgeslagen. OVERMACHT Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het stadsbestuur Diksmuide ingeval van overmacht het recht om de reservering zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk of mondeling mee te delen en zulks zonder dat het stadsbestuur gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

PRIVACY
Het stadsbestuur Diksmuide respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens dienen om je een zo goed mogelijke service te kunnen leveren en om je eventueel te informeren over interessante aanbiedingen en nieuws via onze nieuwsbrief. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij het stadsbestuur Diksmuide. Deze persoonlijke gegevens worden onder meer verzameld wanneer je producten bestelt. Sommige daarvan vul je verplicht in om je bestelling te bevestigen. Het stadsbestuur kan ook de volgende informatie verzamelen en bewaren: het type en de versie van je webbrowser, de tijdstippen waarop je de website bezoekt, de geschiedenis en de inhoud van je bestellingen, ook wanneer ze niet bevestigd zijn (winkelwagen niet afgerekend). Deze informatie wordt verzameld voor de registratie en verwerking van je bestellingen, het beheer van je klantenrekening, voor marketing- en statistische studies, commerciële prospectie en de kwaliteitsbewaking van onze diensten. Je kunt ten allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van het stadsbestuur Diksmuide. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van het stadsbestuur Diksmuide, dan kun je dit per e-mail of per post aan het stadsbestuur Diksmuide laten weten privacy@diksmuide.be)

VRIJWARING
De koper en/of begunstigde van de Diksmuidebon kan het stadsbestuur Diksmuide niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van de bon. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Het stadsbestuur staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek ten opzichte van de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing. Het stadsbestuur verbindt zich tot een goede uitvoering van de Diksmuidebon. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de Diksmuidebon. TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het stadsbestuur. Bij een aankoop aanvaard je de toepasselijkheid, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van deze algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.